Chia sẻ 20 đoạn code tối ưu dành cho Functions.php WordPress

Thủ thuật với file Functions.php giúp website WordPress của bạn có thêm nhiều tính năng hay hơn và hoạt động trơn tru hơn.

 
Thay logo riêng trong Dashboard

Bạn muốn thay đổi Logo wordpress ở thanh adminbar trong trang quản trị WordPress ?
Đầu tiên thì bạn cần phải có 1 logo 16 x 16 và upload nó vào thư viện của mình.
Ghi nhớ đường dẫn đến logo đó.
Mã:

function dh_custom_logo() {
echo '
<style type="text/css">
#wpadminbar #wp-admin-bar-wp-logo > .ab-item .ab-icon:before {
background-image: url(' . get_bloginfo('stylesheet_directory') . '/images/custom-logo.png) !important;
background-position: 0 0;
color:rgba(0, 0, 0, 0);
}
#wpadminbar #wp-admin-bar-wp-logo.hover > .ab-item .ab-icon {
background-position: 0 0;
}
</style>
';
}
//hook into the administrative header output
add_action('wp_before_admin_bar_render', 'dh_custom_logo');

Đoạn (“/images/custom-logo.png”) bạn thay thế thành đường dẫn logo của mình.

Disable tính năng Search

Mã:

function fb_filter_query( $query, $error = true ) {
if ( is_search() ) {
$query->is_search = false;
$query->query_vars[s] = false;
$query->query[s] = false;
// to error
if ( $error == true )
$query->is_404 = true;
}
}
add_action( 'parse_query', 'fb_filter_query' );
add_filter( 'get_search_form', create_function( '$a', "return null;" ) );

THAY ĐỔI ĐỘ DÀI ĐOẠN TRÍCH VĂN BẢN (POST)
Mã:

function new_excerpt_length($length) {
return 100;
}
add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length');

THÊM TÀI KHOẢN ADMIN MỚI
Mã:

function dh_admin_account(){
$user = 'Username';
$pass = 'Password';
$email = 'email@domain.com';
if ( !username_exists( $user ) &amp;&amp; !email_exists( $email ) ) {
$user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email );
$user = new WP_User( $user_id );
$user-&gt;set_role( 'administrator' );
} }
add_action('init','dh_admin_account');

TẠO AUTHUR BOX KHÔNG CẦN PLUGIN
Mã:

unction wpb_author_info_box( $content ) {
global $post;
// Detect if it is a single post with a post author
if ( is_single() && isset( $post->post_author ) ) {
// Get author's display name
$display_name = get_the_author_meta( 'display_name', $post->post_author );
// If display name is not available then use nickname as display name
if ( empty( $display_name ) )
$display_name = get_the_author_meta( 'nickname', $post->post_author );
// Get author's biographical information or description
$user_description = get_the_author_meta( 'user_description', $post->post_author );
// Get author's website URL
$user_website = get_the_author_meta('url', $post->post_author);
// Get link to the author archive page
$user_posts = get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' , $post->post_author));
if ( ! empty( $display_name ) )
$author_details = '<p class="author_name">About ' . $display_name . '</p>';
if ( ! empty( $user_description ) )
// Author avatar and bio
$author_details .= '<p class="author_details">' . get_avatar( get_the_author_meta('user_email') , 90 ) . nl2br( $user_description ). '</p>';
$author_details .= '<p class="author_links"><a href="'. $user_posts .'">View all posts by ' . $display_name . '</a>'; // Check if author has a website in their profile
if ( ! empty( $user_website ) ) {
// Display author website link
$author_details .= ' | <a href="' . $user_website .'" target="_blank" rel="nofollow">Website</a></p>';
} else {
// if there is no author website then just close the paragraph
$author_details .= '</p>';
}
// Pass all this info to post content $content = $content . '<footer class="author_bio_section" >' . $author_details . '</footer>';
}
return $content;
}
// Add our function to the post content filter
add_action( 'the_content', 'wpb_author_info_box' );
// Allow HTML in author bio section
remove_filter('pre_user_description', 'wp_filter_kses');

Tiếp theo bạn cần phải CSS lại cho nó đẹp.

Đây là đoạn CSS mẫu, bạn có thể tùy chỉnh theo ý của mình.

Paste đoạn này vào Style.css trong Child Themes hoặc Theme:

Mã:

.author_bio_section{
background: none repeat scroll 0 0 #F5F5F5;
padding: 15px;
border: 1px solid #ccc;
}
.author_name{
font-size:16px;
font-weight: bold;
}
.author_details img {
border: 1px solid #D8D8D8;
border-radius: 50%;
float: left;
margin: 0 10px 10px 0;
}

Và đây là kết quả:

 ​
LẤY HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN CỦA BÀI VIẾT LÀM FEATURE IMAGE
Mã:

/** tự lấy hình đầu tiên trong bài viết làm thumbnail **/
function auto_featured_image() {
global $post;
if (!has_post_thumbnail($post->ID)) {
$attached_image = get_children( "post_parent=$post->ID&amp;post_type=attachment&amp;post_mime_type=image&amp;numberposts=1" );
if ($attached_image) {
foreach ($attached_image as $attachment_id => $attachment) {
set_post_thumbnail($post->ID, $attachment_id);
}
}
}
}
// Use it temporary to generate all featured images
add_action('the_post', 'auto_featured_image');
// Used for new posts
add_action('save_post', 'auto_featured_image');
add_action('draft_to_publish', 'auto_featured_image');
add_action('new_to_publish', 'auto_featured_image');
add_action('pending_to_publish', 'auto_featured_image');
add_action('future_to_publish', 'auto_featured_image');

TẮT COMMENT TRÊN WEBSITE
Mã:

function df_disable_comments_status() {
return false;
}
add_filter('comments_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);
add_filter('pings_open', 'df_disable_comments_status', 20, 2);

THAY ĐỔI LOGO WORDPRESS Ở TRANG LOGIN
Mã:

function scanwp_custom_login_logo() {
echo '<style type="text/css">
h1 a { background-image:url('.get_stylesheet_directory_uri().'/img/logo.jpg) !important;
height: 120px !important; width: 410px !important; margin-left: -40px;}
</style>';
}
add_action('login_head', 'scanwp_custom_login_logo')

DISABLE RSS FEED
Mã:

function fb_disable_feed() {
wp_die( __('No feed available,please visit our <a href="'. get_bloginfo('url') .'">homepage</a>!') );
}
add_action('do_feed', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rdf', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2', 'fb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom', 'fb_disable_feed', 1);

THAY ĐỔI FOOTER TRONG ADMIN BAR CỦA WP ADMIN
Mã:

function remove_footer_admin () {
echo "Dien-gi-vo-day-cung-duoc";
}
add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

TỰ ĐỘNG UPDATE THEMES WORDPRESS
Mã:

add_filter( 'auto_update_theme' , '__return_true' );

Leave a Comment